Voorwoord

De roep in Europa om te werken aan economische groei klinkt steeds luider. De roep is dermate luid, dat zij niet langer genegeerd mag worden. Het wordt hoog tijd dat ook Nederland kiest voor groei. De detailhandel zal dan meer dan ooit in staat blijken te zijn om slagvaardig en vol optimisme te ondernemen.

Op dit moment werkt het demissionaire kabinet samen met een aantal fracties uit de Tweede Kamer aan plannen die beogen het tekort op de rijksbegroting van 2013 binnen de 3-procentsnorm te krijgen. Deze doelstelling zou voor een substantieel deel behaald moeten worden door het hoge BTW-tarief reeds per 1 oktober aanstaande te verhogen naar 21%, maar het parlement zou zich hiermee wel eens in de voet kunnen schieten.

De invoering ervan zal, zeker wanneer dat op zo’n korte termijn gebeurt, de detailhandel ernstig schaden met verlies van werkgelegenheid tot gevolg. De BTW-verhoging tast de consumentenbestedingen verder aan en de snelle invoering ervan ontneemt winkeliers de mogelijkheid om zich erop voor te bereiden.

Mede in het licht van de oplopende spaartegoeden zouden het kabinet en het parlement er beter aan doen alle opties voor 2013 nadrukkelijk te overwegen en de voorgestelde verhoging van het BTW-tarief in ieder geval uit te stellen tot op zijn vroegst 1 januari 2013. Daarnaast is het van groot belang dat het kabinet winkeliers laat doen waar ze goed in zijn: ondernemen. Belangrijk hierbij is het verminderen van regeldruk.

Nu hebben winkeliers een aantal onmisbare eigenschappen: doorzettingsvermogen, enthousiasme, innovatie en ze zijn niet bang om zich uit te spreken. Dat is dan ook precies wat Detailhandel Nederland blijft doen: zich uitspreken waar en wanneer het nodig is om de belangen van de winkeliers optimaal te behartigen.

Met vriendelijke groet,

Jan Meerman,
voorzitter Detailhandel Nederland

Ereleden

In 2011 zijn vijf voormalige bestuurders van Detailhandel Nederland tot erelid benoemd. Ereleden zijn leden die een zeer belangrijke bijdrage aan de Nederlandse detailhandel hebben geleverd. Detailhandel Nederland wil met de benoeming deze bijdrage graag erkennen. Betty van Arenthals - Kramer Freher heeft als voorzitter van Mitex en bestuurder van de NWR, mede de basis gelegd voor Detailhandel Nederland. Door haar persoonlijke visie op samenwerking is de eerste gezamenlijke agenda van de winkeliers van Nederland tot stand gekomen. Chris van den Broek, voormalig topman binnen het Ahold concern, heeft in de begindagen van de samenwerking veel belangrijke onderwerpen, vooral in Brussel, begeleid.


Herman van der Geest was niet alleen voorzitter van het Vakcentrum, maar benutte zijn kennis van de detailhandel om de onderwerpen te benoemen waarin het mkb en grootwinkelbedrijf samen konden optrekken. Vooral het bestrijden van winkelcriminaliteit was voor Herman een topprioriteit. Dick Boer, CEO van Albert Heijn en onder andere voorzitter van het CBL en de ERRT, heeft tot en met medio 2011 een belangrijke bestuurlijke rol vervult binnen Detailhandel Nederland. En last but not least is de heer Andreae benoemd tot erelid. De heer Andreae is één van de stichters van Detailhandel Nederland en heeft een brug geslagen tussen het mkb en grootwinkelbedrijf.

Eind 2011 nam Detailhandel Nederland afscheid van Henk van den Broek als voorzitter van de stuurgroep Betalingsverkeer. Tijdens zijn feestelijke afscheid in de HMH te Amsterdam, benoemde Detailhandel Nederland de heer Van den Broek tot erelid. Henk van den Broek heeft zich aanhoudend en succesvol ingespannen voor een efficiënt en veilig betalingsverkeer.

Dat heeft hij onder meer als voorzitter van de stuurgroep Betalingsverkeer Detailhandel Nederland, via zijn bestuurswerk voor het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer en als voorzitter van de stichting Bevorderen Efficiënt Betalen met grote deskundigheid en betrokkenheid gedaan.

Op initiatief van de heer Van den Broek hebben de detailhandel, de horeca en de benzineverkooppunten na de succesvolle introductie van de euro, belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het toonbankbetalingsverkeer. Zo is het gebruik van de één en twee eurocent munten sterk teruggedrongen en zijn grote maatschappelijke besparingen bereikt.

Naast deze besparingen is het gebruik van elektronische betalingen, het pinnen, door de heer Van den Broek vanuit zijn uiteenlopende functies, sterk bevorderd.

Behandeling Winkeltijdenwet voorlopig uitgesteld

Het wetsvoorstel van D66 en GroenLinks dat de beslissing per gemeente om al dan niet koopzondagen in te voeren overlaat aan winkeliers en gemeenten, is in 2011 van de politieke agenda gehaald.

Eerder hadden VVD en PVV al aangegeven weliswaar voor het wetsvoorstel te zijn, maar dat ze in de huidige politieke situatie tegen het wetsvoorstel zouden stemmen. Met dat kabinet en die samenstelling van de Tweede Kamer zou het wetsvoorstel ook geen kans maken. De gedoogsteun van de SGP voor de regering lijkt hierin een grote rol te spelen.

Detailhandel Nederland pleit ervoor dat winkeliers en gemeenten samen bepalen of, en zo ja hoeveel, koopzondagen er in een gemeente zijn

Detailhandel Nederland is en blijft in contact met onder andere de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Consumentenbond met betrekking tot koopzondagen. Regelmatig verschijnen nieuwsberichten over de problemen die de huidige wet in de praktijk veroorzaakt bij winkeliers en gemeenten. Detailhandel Nederland pleit ervoor dat winkeliers en gemeenten samen bepalen of, en zo ja hoeveel, koopzondagen er in een gemeente zijn. In principe blijven de winkels op zondag gesloten. Wanneer gemeente en winkeliers echter koopzondagen willen, moet er een mogelijkheid zijn om deze in te voeren zonder dat er ‘toerisme’ in de gemeente is. Toerisme heeft niets met koopzondagen te maken en deze koppeling zou dus ook moeten komen te vervallen.

EMV en het nieuwe pinnen

In maart 2011 is het startsein gegeven voor de landelijke uitrol van het nieuwe pinnen. Voor winkeliers betekende dit dat betaalautomaten moesten worden vervangen of geüpgraded om te worden uitgerust met EMV-functionaliteit. De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen (SBEB) ontwikkelde regelingen die winkeliers aanzetten tot het vervangen of upgraden van hun betaalautomaten. De aftrap in maart werd gedaan door minister Jan Kees de Jager, ondersteund door Henk van den Broek, Piet Mallekoote (Currence) en Boele Staal (NVB).

De overgang naar het nieuwe pinnen was de meest ingrijpende verandering sinds de introductie van het pinnen.
Minister Kees Jan de Jager, Boele Staal (VNB), Piet Mallekoote (Betaalvereniging) en Henk van den Broek (Detailhandel Nederland) trappen het nieuwe pinnen af.

De overgang naar het nieuwe pinnen was de meest ingrijpende verandering sinds de introductie van het pinnen. Detailhandel Nederland heeft leden dan ook regelmatig van veel informatie voorzien. Het nieuwe pinnen maakt elektronisch betalingsverkeer een stuk veiliger; niet alleen is het goed tegen skimmen, ook in winkels brengt elektronisch betalen veiligheid. Detailhandel Nederland pleit al jaren voor een efficiënt en vooral veilig betalingsverkeer. EMV is een grote stap in die richting.

Retailpoort 2011: contantloze samenleving een utopie?

De directe en maatschappelijke kosten van contant geld bedragen jaarlijks honderden miljoenen euro’s, zijn niet direct zichtbaar en worden indirect door de belastingbetaler opgebracht. Detailhandel Nederland streeft ernaar dat consumenten op alle denkbare plaatsen elektronisch kunnen betalen. Het verminderen van contant geld in de kassa had in 2011 voor Detailhandel Nederland een absolute topprioriteit. Daarom stond Retailpoort dit jaar in het teken van ‘de contantloze winkel’.

Het risico van technische problemen vormt voor 41% een nadeel van enkel nog elektronisch betalen.
Vlnr: Gert Askes (G4s, Leo van Hove (Vrije Universiteit Brussel), Bart Combée (Consumentenbond), Mark Buitenhek (ING) en Henk van den Broek tijdens de paneldiscussie.

Tijdens dit congres, dat geopend werd door DNB-directeur Lex Hoogduin, werd in opdracht van Detailhandel Nederland een onderzoek gepresenteerd naar de mening van winkeliers over een contantloze samenleving. Hieruit bleek dat een kwart van de Nederlandse winkeliers verwacht dat consumenten vroeg of laat helemaal niet meer met contant geld zal betalen. Dit onderzoek geeft voor het eerst uitgebreid inzicht in de opvattingen van winkeliers over de contantloze en ‘contantarme’ winkel.

Het risico van technische problemen vormt voor 41% een nadeel van enkel nog elektronisch betalen. Dit onderwerp kwam uitvoerig aan de orde tijdens de paneldiscussie, waar Henk van den Broek, Mark Buitenhek (ING), Bart Combée (Consumentenbond), Leo van Hove (Vrije Universiteit Brussel) en Gert Askes (G4s) aan deelnamen. Een belangrijke conclusie hier luidde dat innovaties om de overgang naar minder contant geld te faciliteren dringend geïmplementeerd dienen te worden. Tevens dient er een goed terugvalscenario ontwikkeld te worden voor het geval zich een pinstoring voordoet.

Storingen in het betalingsverkeer

Naar aanleiding van het onderzoek ‘Naar een Robuuste Pinketen’ van McKinsey zijn diverse storingsmaatregelen genomen. Zo heeft Currence Connect opgericht. Een signaleringssysteem waarbij de belangrijkste leveranciers meldingen moeten doen van gesignaleerde storingen en van ingrepen in hun eigen systeem die mogelijk van invloed zijn op de pinketen. Door dit systeem weten partijen elkaar sneller te vinden in geval van een storing en kunnen storingen vermeden worden. Het systeem werkt echter nog niet optimaal, zo wezen recente storingen in het betalingsverkeer uit.

Als gevolg van drie grote, opeenvolgende storingen in 2011 is de urgentie voor de komst van offline pinnen fors toegenomen.

Detailhandel Nederland heeft actie ondernomen om van Connect een optimaal systeem te maken. Uitgangspunt is dat deelnemers automatisch een melding krijgen op het moment dat er een storing plaatsvindt. De oorzaak kan dan later worden gecommuniceerd. Detailhandel Nederland heeft gepleit voor de komst van een 24/7 crisismanagement bij Currence, zodat ondernemers direct op de hoogte kunnen worden gebracht in geval van een storing. Met als resultaat dat deze dienst er nu is, inclusief een alerteringssysteem per sms en/of telefoon richting winkeliers die zich hiervoor hebben aangemeld. Daarnaast zal Twitter ingezet worden als communicatiemiddel, waarbij samenwerking met webcare teams van grootwinkelbedrijven voorzien is.

Voor de ontwikkeling van een goed uitwijkscenario tijdens een storing is een project opgezet om in kaart te brengen welke oplossingen er zijn voor welke storingsoorzaak en welke impact dat heeft op bijvoorbeeld infrastructuur en kosten. Binnen dit project worden twee sporen onderzocht: offline pinnen en het gebruik van dubbele verbindingen. Als gevolg van drie grote, opeenvolgende storingen in 2011 is de urgentie voor de komst van offline pinnen fors toegenomen.

Doorbraak standaard protocol kassakoppelingen

Detailhandel Nederland pleit al lange tijd voor de komst van een standaard protocol kassakoppeling. Momenteel zijn winkeliers bij vervanging gebonden aan een specifieke betaalautomaat- en kassaleverancier. De mogelijkheid tot vervanging van een kassa of betaalautomaat, en daarmee de keuze van een leverancier, gaat gepaard met het protocol die de interface ondersteunt tussen beide systemen. In september vond de kick off van het standaard protocol kassakoppeling plaats, onder grote belangstelling van leveranciers.

Detailhandel Nederland verwacht dat de prijzen voor kassa’s als gevolg van deze ontwikkeling flink zullen dalen.
6 september 2011, doorbraak standaard koppeling tussen kassasysteem en betaalautomaat.

Detailhandel Nederland verwacht dat de prijzen voor kassa’s als gevolg van deze ontwikkeling flink zullen dalen en dat Europese marktwerking echt op gang zal komen. Tevens spreekt zij de wens uit dat het EPAS retailer protocol de wereldwijde standaard wordt, zodat Nederlandse retailers bij hun inkoop niet meer aan Europese grenzen gebonden zijn. Een niet onbelangrijk effect hiervan is dat het vertrouwen in de betaalketen zal toenemen doordat men met één protocol gaat werken. Door de huidige totstandkoming van kassakoppelingen was het tot nu toe namelijk te complex om uniforme eisen te stellen aan de kwaliteit van dergelijke interfaces.

Wettig betaalmiddel euromunten -en bankbiljetten

De Europese Commissie heeft een aanbeveling gepubliceerd over de status wettig betaalmiddel van de euromunten en -bankbiljetten die in strijd is met in Nederland bestaande praktijkafspraken. Zoals de afronding op eenheden van vijf eurocent en het niet accepteren van grote coupures bankbiljetten. Hoewel de aanbeveling die afspraken niet bindt, is er in de nabije toekomst de dreiging van wel bindende regelgeving.

Hoewel de aanbeveling die afspraken niet bindt, is er in de nabije toekomst de dreiging van wel bindende regelgeving.

Op aandringen van Detailhandel Nederland is in het MOB afgesproken een position paper voor te bereiden dat ook in de Europese lobby kan worden gebruikt. De werkgroep Maatschappelijke Efficiency van het MOB heeft een werkgroep ‘Wettig Betaalmiddel’ gevormd die het paper zal produceren. Detailhandel Nederland heeft hierin samen met De Nederlandsche Bank een leidende rol.

Bezoek aan Brussel

In maart vond er een bezoek plaats van de stuurgroep Betalingsverkeer aan Brussel. Doel was inzicht te krijgen in het Europese besluitvormingsproces. Detailhandel Nederland was uitgenodigd door Europarlementariër Sophie in ’t Veld (D66), die ons een rondleiding door het parlement gaf. Vervolgens schoven Rita Wezenbeek (Europese Commissie), Hans Hack (Permanente Vertegenwoordiging Nederland bij de EU) en Maarten Capiau (lobbyist Brussel Ahold) aan.

Dit doel hebben we nadrukkelijk kenbaar gemaakt tijdens deze dag in Brussel.

Naast een uitleg en gedachtewisseling over besluitvorming werd er ook inhoudelijk gesproken over het betalingsverkeer. De banken hebben in Nederland in 2010 alleen Maestro-betaalpassen uitgegeven, terwijl de Single Euro Payments Area concurrentie in het betaalverkeer beoogt. SEPA is pas een succes wanneer er één Europese betaalmarkt is met meer concurrentie op de acquiring-, issuing- en processingmarkt. Dit doel hebben we nadrukkelijk kenbaar gemaakt tijdens deze dag in Brussel.

Retourpinnen

Eén van de vruchten die winkeliers zouden kunnen plukken van de overgang naar een Europees betalingsverkeer betreft het zogenaamde retourpinnen. We hebben daarom bij MasterCard en de banken kenbaar gemaakt dat we een snelle implementatie hiervan tegemoet zien. Een aantal (technische) aanpassingen zijn echter noodzakelijk. Deze zijn mede afhankelijk van de voorkeur van winkeliers (denk aan het wel of niet intoetsen van een pincode voor de terugbetaling). Daarom werd er een werkgroep opgericht waar leden van Detailhandel Nederland zitting in hebben genomen om direct input te kunnen geven. In deze werkgroep zitten ook afgevaardigden van de drie grote banken, die samen de basis voor de invoering van retourpinnen hebben ontwikkeld. Vervolgens is het aan hen individueel om hier een propositie uit te ontwikkelen en deze in de markt te zetten.

Bij MasterCard en de banken is kenbaar gemaakt dat we een snelle implementatie hiervan tegemoet zien.

Europese Machtiging (Direct Debit) en Overschrijving (Credit Transfer)

De Europese Commissie heeft een einddatum voor de nationale Direct Debit (incasso) en Credit Transfer (overschrijving) gesteld. Zo wordt de markt gestimuleerd over te gaan op SEPA Direct Debit en Credit Transfer, want zonder deze prikkel doet de markt niet zelf haar werk. Detailhandel Nederland heeft er bij de Europese Commissie succesvol voor gepleit om de multilaterale interchange fee op de Europese machtiging te verbieden, teneinde hogere kosten voor de gebruikers te vermijden. De implementatie van deze wetgeving, dus overschakeling naar de Europese standaard, vindt plaats in 2012 en 2013.

Duurzaamheid en detailhandel

Europees duurzaamheidsbeleid krijgt steeds meer invloed op de Nederlandse detailhandel. De Europese winkelierssector probeert hierbij zoveel mogelijk het heft in eigen hand te nemen. Tegen die achtergrond is in 2011 hard gewerkt aan een initiatief om de zogeheten ecologische voetafdruk als gevolg van plastic draagtassen te reduceren. Het gaat om een kaderafspraak, waaraan winkelbedrijven op basis van vrijwilligheid kunnen deelnemen. Detailhandel Nederland neemt deel aan de werkgroep die dit initiatief voorbereidt.

Europees duurzaamheidsbeleid krijgt steeds meer invloed op de Nederlandse detailhandel.

Het basisidee is als volgt; deelnemende bedrijven spannen zich in om de uitgifte van eenmalig bruikbare tassen te beperken, verstrekken als alternatief meer tassen die vriendelijker zijn voor het milieu (waaronder biologisch afbreekbare tassen), stimuleren intensiever de inzameling en recycling van draagtassen, lichten consumenten beter voor over de milieu-impact van keuze en gebruik van draagtassen en rapporteren tenslotte over de milieuresultaten die al deze maatregelen hebben, bijvoorbeeld in hun jaarverslag. Het streven is dat in 2012 de kaderafspraak aan de Europese Commissie zal worden gepresenteerd.

Herziening van de WEEE

Gedurende 2011 is veel tijd en energie besteed aan het veiligstellen van de winkeliersbelangen bij de herziening van de Europese richtlijn voor de inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (Waste Electrical and Electronic Equipment oftewel WEEE). Tegen de wens van de detailhandel in, sprak de milieucommissie van het Europees Parlement zich opnieuw uit voor een ongelimiteerde inzamelverplichting van afgedankte kleine apparaten voor winkels die gelijksoortige apparaten verkopen. Alleen micro-winkels (nader te definiëren op basis van bijvoorbeeld vloeroppervlak en/of aantal medewerkers) zouden buiten deze ongelimiteerde verplichting vallen. Een dergelijk ongelimiteerde inzamelverplichting zal vooral winkels treffen die makkelijk in de loop liggen of makkelijk bereikbaar zijn, zoals supermarkten en bouwmarkten. Zij kunnen een stortvloed aan afgedankte apparaten over de winkelvloer krijgen. Positief is wel dat, anders dan in het voorjaar van 2011, het parlement geen verplichtingen wil opleggen voor het in de winkel sorteren van afgedankte apparaten op herbruikbaarheid.

Een dergelijk ongelimiteerde inzamelverplichting zal vooral winkels treffen die makkelijk in de loop liggen of makkelijk bereikbaar zijn, zoals supermarkten en bouwmarkten.

Detailhandel Nederland mobiliseerde diverse lidstaten, waaronder Nederland en het Verenigd Koninkrijk, om vast te houden aan de bestaande, oud-voor-nieuw regeling. Winkeliers zijn dan alleen verplicht een afgedankt apparaat in te nemen indien de consument tegelijkertijd een gelijksoortig nieuw apparaat aanschaft.

Begin 2012 werd een akkoord bereikt in Brussel. De oud-voor-nieuw regeling blijft gelden, behalve voor winkels met meer dan 400m² verkoopoppervlakte aan elektrische en elektronische apparaten. Of lidstaten mogen een alternatief systeem invoeren wat net zo effectief is. De zichtbare verwijderingsbijdrage blijft optioneel. Ook de afgifteplicht van het ingezamelde afval aan producenten blijft optioneel. In de tweede helft van 2012 komt een voorstel van het kabinet om de herziene richtlijn te implementeren in Nederlandse wetgeving.

Harmoniseren Europees consumentenrecht

De Europese Commissie stelde in 2008 voor om het consumentenrecht in alle lidstaten van de Europese Unie gelijk te trekken. Door volledige harmonisatie zou één gelijk speelveld moeten worden gecreëerd. Dit zou betekenen dat op een groot aantal terreinen aangaande consumentenbescherming in Europa één set van regels zou gaan gelden. In 2011 zijn het Europees Parlement en de Raad van lidstaten tot een akkoord gekomen over de herziening van het Europees consumentenrecht.

Detailhandel Nederland heeft in reactie met succes gelobbyd om regels voor garantietermijnen en - voorwaarden geheel buiten de herziening te laten.

Detailhandel Nederland heeft in reactie met succes gelobbyd om regels voor garantietermijnen en - voorwaarden geheel buiten de herziening te laten. Dit om te voorkomen dat bij implementatie van de herziene richtlijn in de lidstaten er gelegenheid zou zijn tot ‘goldplating’. Dat wil zeggen het door nationale parlementen toevoegen van allerlei regels om eigen beleidsvoorkeuren tot uitdrukking te brengen, met als gevolg een woud aan regels die grensoverschrijdend zakendoen bemoeilijkt. Uiteindelijk heeft de herziening slechts bescheiden vooruitgang opgeleverd. Er is met name een aantal punten voor aankopen via een webwinkel Europees geharmoniseerd.

Europese aanpak winkelcriminaliteit

Het probleem van rondtrekkende bendes criminelen, overwegend afkomstig uit Oost-Europa, die winkeliers teisteren, staat inmiddels stevig op de Europese agenda. In december 2011 organiseerde Detailhandel Nederland een bijeenkomst in het Europees Parlement. Tijdens deze bijeenkomst overhandigde Detailhandel Nederland het position paper ‘Fighting black markets for stolen goods’ aan Europarlementariër Jan Mulder (VVD). De leidende gedachte is dat de aanpak van helingmarkten niet alleen een repressief, maar ook een belangrijk preventief effect heeft. Indien het immers moeilijker wordt voor rondtrekkende bendes om gestolen goederen te vermarkten, wordt het ook minder aantrekkelijk om de bewuste goederen te stelen

Grote fabrikanten, zowel food als non-food, verdelen de markten langs landsgrenzen.
Patricia Hoogstraten, voorzitter stuurgroep Europa, overhandigt het position paper ‘Fighting black markets for stolen goods’ aan Europarlementariër Jan Mulder (VVD).

Een groep van vijf Europarlementariërs heeft zich achter een initiatief van Detailhandel Nederland geschaard voor een Europees proefproject in strijd tegen helingmarkten. De aanvraag ligt bij de Europese Commissie.

Marktverdeling door merkenfabrikanten

Op basis van het in Europese verdragen vastgelegde vrije verkeer van goederen, zou mogen worden verwacht dat winkeliers binnen de EU probleemloos over de grens kunnen inkopen. Helaas is dit niet het geval. Grote fabrikanten, zowel food als non-food, verdelen de markten langs landsgrenzen. Dit betekent dat zij in prijs kunnen differentiëren en deze producten tegen de hoogste prijs die op een specifieke markt haalbaar is, kunnen verkopen. Met andere woorden: de markten maximaal afromen. In 2011 heeft Detailhandel Nederland deze problematiek besproken met het bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Aanleiding was een door Detailhandel Nederland gepubliceerde studie over marktverdeling door fabrikanten.

Het is moeilijk tarieven te vergelijken wanneer er verschillende tijdseenheden worden gehanteerd

Winkeliersinbreng op diverse Brusselse consultaties

De Europese Commissie consulteert in de regel belanghebbenden alvorens met wetgevende initiatieven te komen. Detailhandel Nederland maakt intensief van deze mogelijkheid gebruik. Zo reageerde Detailhandel Nederland uitvoerig op de zogeheten Single Market Act-plannen van de Europese Commissie. De Nederlandse winkeliers maakten hun tien prioriteiten kenbaar om de werking van de interne markt te verbeteren. Deze prioriteiten betreffen copyrights, e-commerce, energie-efficiëntie, toegang tot financiering voor het mkb, boekhoudregels, btw, internationale handel, productveiligheid, alternatieve geschillenbeslechting en nationale omzetting van EU-regels. Verder reageerde Detailhandel Nederland op de beleidsplannen van de Europese Commissie inzake het toekomstige Europese btw-beleid.

De Nederlandse winkeliers maakten hun tien prioriteiten kenbaar om de werking van de interne markt te verbeteren

Parkeren in 2011

Detailhandel Nederland heeft in februari de 'Nationale Parkeertest 2011' gepresenteerd. Deze editie is aangeboden aan Tweede Kamerlid Dijksma (PvdA). Uit de test bleek dat gemeenten en commerciële parkeerexploitanten de tarieven hebben verhoogd. Vanwege de tegenvallende resultaten is er deze editie geen winnaar gekozen als Beste Parkeergarage. Detailhandel Nederland heeft 79 parkeergarages in 26 steden bezocht.

Voorzitter stuurgroep Vestigingszaken, Harry Bruijniks overhandigt de Nationale Parkeertest 2011 aan Tweede Kamerlid Sharon Dijksma (PvdA).

Mede naar aanleiding van de jaarlijkse parkeertest heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen over eerlijke parkeertarieven. Deze motie van mevrouw Dijksma (PvdA), de heer Braakhuis (GroenLinks) en de heer Verhoeven (D66) verzoekt de overheid in overleg te treden met lokale overheden en particuliere parkeergarage-exploitanten om tot eerlijke parkeertarieven te komen. Detailhandel Nederland pleit ervoor dat er een eind komt aan de eindeloze prijsstijgingen. Bovendien moet overal in Nederland betalen per minuut worden ingevoerd.

Vanwege de tegenvallende resultaten is er deze editie geen winnaar gekozen als Beste Parkeergarage

Handboek Parkeren
Detailhandel Nederland heeft plaatsgenomen in de werkgroep 'Handboek Parkeren' van het CROW, het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Door Detailhandel Nederland is in het handboek een apart stuk opgenomen met betrekking tot parkeren in winkelgebieden. Gemeenten raadplegen dit handboek wanneer zij parkeerbeleid opstellen.

Huurbescherming winkeliers: wetswijziging

Het initiatief wetsvoorstel dat regelt dat winkeliers niet meer zomaar door de verhuurder uit hun pand kunnen worden gezet onder het mom van renovatie is ingediend bij de Raad van State. Detailhandel Nederland heeft twee jaar geleden de problematiek rond de renovatiebepaling onder de aandacht gebracht en vervolgens meegewerkt aan het wetsvoorstel. Het voorstel zorgt ervoor dat de rechter bij het beëindigen van het huurcontract bij renovatie de belangen van de winkelier mee mag wegen. Nu mag de rechter dat niet. Door het wetsvoorstel komt er een einde aan het misbruik van de renovatiebepaling door verhuurders en dat kan wat Detailhandel Nederland betreft niet snel genoeg geregeld zijn.

Het voorstel zorgt ervoor dat de rechter bij het beëindigen van het huurcontract bij renovatie de belangen van de winkelier mee mag wegen.

De IVBN (vereniging van vastgoedbeleggers) heeft aangegeven grote problemen te verwachten met renovaties van winkelcentra als het wetsvoorstel wordt aangenomen. Die problemen verwacht Detailhandel Nederland zeker niet; het wetsvoorstel zorgt alleen voor een eerlijke afweging van de belangen van huurder en verhuurder.

Al langer pleiten verhuurdersorganisaties voor flexibeler huurcontracten en flexibelere huurwetgeving. Omzethuur is echter ook met de huidige wetgeving mogelijk en kunnen verhuurders dus al toepassen.

Verkiezing Beste Binnenstad

Detailhandel Nederland organiseert de verkiezing Beste Binnenstad om gemeenten te wijzen op de wederzijdse afhankelijkheid van gemeenten en winkeliers. Eindhoven, Hoogeveen en Venray hebben de ‘Beste Binnensteden’ van Nederland 2011-2013.

Het winnen van de titel ‘Beste Binnenstad’ is voor gemeenten en winkeliers van grote waarde. Winnaars van eerdere edities trekken naar aanleiding van de titel extra bezoekers naar hun stad en talloze initiatieven worden ontplooid.

De stappen die gemeenten de laatste twee jaar hebben gezet om de binnenstad aantrekkelijk te maken, zijn doorslaggevend
De trotse winnaars van de Beste Binnenstad 2011-2013: Venray, Hoogeveen en Eindhoven.

De stappen die gemeenten de laatste twee jaar hebben gezet om de binnenstad aantrekkelijk te maken, zijn doorslaggevend. Daarbij wordt nadrukkelijk gelet op de onderliggende visie en de wijze waarop wordt samengewerkt. Winkeliers en gemeenten zijn immers van elkaar afhankelijk voor een succesvolle binnenstad.

De prijsuitreiking vond plaats in Madurodam. Verschillende andere gemeenten waren ook bij de prijsuitreiking aanwezig om zich te oriënteren op de volgende verkiezing. Veenendaal heeft zelfs een ambtenaar aangenomen die zich er fulltime voor inzet om de titel te winnen in 2013.

Nieuwe boekhoudregels

Een gevolg van de nieuwe boekhoudregels is dat de toekomstige huurverplichtingen op de balans opgenomen moeten gaan worden. Winkeliers moeten dan niet alleen een schuld, maar ook een asset op de balans opnemen. Daardoor worden veel kengetallen die door financiële analisten worden gebruikt anders en neemt de schuldenlast, althans op papier, sterk toe en kan zelfs verdubbelen. Op langere termijn heeft dit ook gevolgen voor de boekhouding van mkb-winkeliers, omdat ook voor hen deze nieuwe kengetallen zullen worden gebruikt.

HDe IASB is gevoelig gebleken voor de argumenten van Detailhandel Nederland. Eventuele nadelige effecten die optreden door het IFRS zal Detailhandel Nederland tegenhouden. Dit geldt niet alleen voor de huur van winkelpanden en andere activa, maar ook voor het verwerken van pensioenverplichtingen in de balans. Ook dit kan voor ondernemingen van grote invloed zijn op de financiële positie.

Het gevaar dat afspraken over aanpassing van de boekhoudregels een deel van de winkeliers onevenredig hard treft, is nog niet geweken

Naar verwachting moet ook in 2012 bij de IASB gepleit worden voor de afwijkende positie van winkeliers in dit dossier. Het gevaar dat afspraken over aanpassing van de boekhoudregels een deel van de winkeliers onevenredig hard treft, is nog niet geweken.

Visie Detailhandel Nederland op winkellocatiebeleid

Winkellocatiebeleid is een belangrijk onderwerp voor winkeliers. De leegstand neemt toe, onder andere doordat in de laatste tien jaar het totale winkeloppervlak met een kwart is toegenomen tot ruim 27 miljoen vierkante meter. Hiertoe heeft Detailhandel Nederland een visie ontwikkeld. De hoofdpunten van het position paper zijn als volgt:

  • meer coördinatie tussen gemeenten en overkoepelende coördinatie door de provincies;
  • de SER-ladder moet worden toegepast;
  • branchering wordt alleen nog maar toegestaan op basis van ruimtelijke ordeningsmotieven, niet op basis van economische motieven;
  • winkelmeters zonder toekomst moeten worden opgeruimd.

Detailhandel Nederland heeft in september haar zienswijze gegeven op de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Winkeliers hebben onder andere aangegeven dat het onduidelijk is hoe de verantwoordelijkheden met betrekking tot ruimtelijke ordening, winkellocatiebeleid, worden gedelegeerd aan gemeenten en provincies. Het punt van Detailhandel Nederland dat interpretatieverschillen in de verschillende teksten voorkomen, wordt door minister Schultz van Haegen (ministerie van Infrastructuur en Milieu) erkend en aangepast in de SVIR.

Gemeenten en provincies hebben echter te vaak te weinig kennis en kunde in huis om een goed winkellocatiebeleid te maken

Gemeenten en provincies hebben echter te vaak te weinig kennis en kunde in huis om een goed winkellocatiebeleid te maken. Daarbij moeten gemeenten enerzijds flink bezuinigen en anderzijds veel geld verdienen aan het uitgeven van grond. Zeker met de oplopende winkelleegstand in het achterhoofd is dit een slechte combinatie. Detailhandel Nederland blijft pleiten voor een betere structuurvisie.

Reclamebelasting is ongewenst

Gemeenten zetten steeds vaker de reclamebelasting in om winkeliers verplicht lid te laten maken van een winkeliersvereniging. Een gemeente mag zelf bepalen wat het met de belasting doet en wat het tarief is. Ze kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om gemeentelijke taken als het schoonmaken van de winkelstraat voortaan te betalen uit het potje van de reclamebelasting. Het draagvlak voor een reclamebelasting is in veel gemeenten klein en de draagvlakmeting gebrekkig. Ongeveer 50 gemeenten hebben een reclamebelasting of zijn voorbereidingen daartoe aan het treffen.

De Raad Nederlandse Detailhandel voerde al enkele juridische procedures tegen de reclamebelasting. Detailhandel Nederland heeft zich daarbij aangesloten. Uiteraard is er niets op tegen als winkeliers gezamenlijke activiteiten organiseren en bekostigen, zoals de Sinterklaasoptocht of feestverlichting. Hiervoor is echter de reclamebelasting niet bedoeld. Er zijn goede democratische alternatieven die daarvoor kunnen worden gebruikt, zoals de Bedrijven Investeringszone (BIZ). Deze werkt met draagvlakvereisten en de heffing kan worden ingetrokken wanneer er geen behoefte meer is aan gemeenschappelijke activiteiten.

Ook op ons bezwaar dat de gemeente eigenlijk de contributie van de lokale ondernemersvereniging overneemt, wordt evenmin acht geslagen

Op 11 november 2011 heeft de Hoge Raad arrest gewezen in onze zaak tegen de reclamebelasting van gemeente Doetinchem. De Hoge Raad keurt het goed dat de gemeente een heffing instelt voor een beperkt gebied op basis van een verondersteld profijt in dat gebied. Dat vrijwel alle ondernemers in het gebied profiteren, maar dat alleen degenen met een openbare aankondiging moeten betalen, krijgt geen aandacht. Ook op ons bezwaar dat de gemeente eigenlijk de contributie van de lokale ondernemersvereniging overneemt, wordt evenmin acht geslagen.

Dit arrest heeft gevolgen voor de nog lopende procedures. Het risico bestaat dat veel gemeenten de reclamebelasting zullen invoeren. Zeker in de huidige economische tijd is een lastenverzwaring zeer ongewenst. Detailhandel Nederland heeft minister Verhagen (ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) gevraagd bij de evaluatie van de BIZ-experimentenwet ook de reclamebelasting te betrekken.

Servicekosten onnodig hoog

Allerlei zaken die logischerwijs niet onder servicekosten zouden moeten vallen, worden door de verhuurder regelmatig bij dit kopje ondergebracht. Voor de verhuurder is er geen reden om de kosten in de hand te houden, de huurder betaalt immers de rekening. Daardoor zijn de kosten vaak onnodig hoog. Detailhandel Nederland onderzoekt mogelijkheden om samen met de Stichting Retailbelang (SRB) de servicekosten aan te pakken.

De huurder betaalt immers de rekening

Het project is voortvarend van start gegaan. Detailhandel Nederland heeft daarbij de SRB in contact gebracht met het HBD. De SRB heeft een aantal winkelcentra uitgekozen om namens de winkeliers te beginnen met het transparanter krijgen van de service- en promotiekosten. Het HBD financiert enkele pilots.

Voor alle winkeliers gelden dezelfde regels

Zodra een webwinkel spullen op voorraad heeft en vanuit de winkel levert aan consumenten is het detailhandel. Dan moet het bestemmingsplan daarin voorzien. De fietsenwinkel in Abcoude was gevestigd in een woning, terwijl er feitelijk detailhandel plaatsvond; consumenten konden langskomen en proefritjes maken, fietsen bekijken en uitzoeken en betalen in de 'winkel'.

Alle winkeliers moeten voldoen aan dezelfde regels; gelijke monniken, gelijke kappen.

Detailhandel Nederland stelt zich actief op in deze discussie. Winkeliers die zich wel aan de regels houden moeten voldoen aan allerlei wet- en regelgeving, cao's, winkeltijden en betalen heffingen. Detailhandel Nederland is niet tegen webwinkels, maar wel moeten alle winkeliers voldoen aan dezelfde regels. Gelijke monniken, gelijke kappen.

Aanpassing Bedrijfstakpensioenfonds Detailhandel

De noodzakelijke aanpassing van de pensioenregeling van het Bedrijfstakpensioenfonds Detailhandel heeft zeker voor een belangrijk deel van het jaar op de agenda gestaan. In overleg tussen het midden- en kleinbedrijf en het grootwinkelbedrijf is in de loop van 2011 afgesproken dat aan werkgeverskant de regie voor de pensioendiscussie zal worden gevoerd door Detailhandel Nederland, met het deskundigenoverleg Pensioenen als expertgroep.

De noodzakelijke aanpassing van de pensioenregeling van het Bedrijfstakpensioenfonds Detailhandel heeft zeker voor een belangrijk deel van het jaar op de agenda gestaan.

Omdat de premie in 2011 niet-kostendekkend was, de dekkingsgraad in de loop van het jaar verder daalde door de gedaalde rente, het slechte beursklimaat door het herstelpad achterstand opliep, de pensioenrichtleeftijd noodzakelijk werd verhoogd, en door de dreiging van een mogelijk afstempelen in 2013 en de vele wijzigingen in wet- en regelgeving was het klimaat voor een snel resultaat niet bijzonder gunstig. Voor werkgevers was het behoud van het CDC-karakter daarbij een conditio sine qua non, naast de doelstelling de premiestijging zoveel mogelijk te beperken. Het bestuur van Detailhandel Nederland had daarvoor een mandaat verstrekt van 0,6 à 0,7% van de loonsom als maximale kostenstijging voor werkgevers.

Het duurde dan ook tot half november tot sociale partners het eens werden over een aanpassing van de regeling met – gezien de nog komende wijzigingen in de regelgeving – een premie voor één jaar, gekoppeld aan een éénjarige opbouwverlaging met 0,1% die in 2013 wordt vervangen door een verhoging van de pensioenrichtlijn (effecten in opbouw en kosten zijn gelijk). Partijen hebben afgesproken dat het CDC-karakter onverkort wordt gehandhaafd.

Sectorpremies UWV

Met UWV en andere werkgeversorganisaties is overlegd over de vaststelling van de sectorpremies door UWV. Veel duidelijkheid en inzicht heeft dat overleg niet opgeleverd. Het lijkt er in ieder geval op dat verschillen in de premies tussen sectoren in belangrijke mate ontstaan door de wijze waarop UWV zijn verantwoordelijkheid tot re-integratie van de vangnetters (niet) vervult. Inmiddels wordt door SZW een verkenning gedaan naar alternatieve financiële prikkels voor werkgevers in de Ziektewet. Eén van de opties daarbij is een premiedifferentiatie in de financiering van het vangnet ZW en de vangnetlasten WGA. Als dat doorgaat, is daarmee de huidige discussie over de UWV-premievaststelling van tafel.

Veel duidelijkheid en inzicht heeft dat overleg niet opgeleverd.

Voor Detailhandel Nederland is een dergelijke optie alleen bespreekbaar als die maatregel bijdraagt aan een verminderde instroom in de ZW en vangnet-WGA en vooral ook de positie van flexibele arbeidsrelaties niet zal aantasten. Vooralsnog is de mening van werkgevers dat de voorstellen van SZW niet aan die voorwaarden voldoen. Het overleg hierover wordt nog voortgezet.

Bruto-nettotraject

De beoogde verkleining van het bruto-nettotraject heeft in het licht van de grote bezuinigingen in de huidige economische en financiële situatie geen kans van slagen. De gedeeltelijke verkorting van het traject voor jongeren, die als crisismaatregel vorm had gekregen in de kleinebanenregeling, is aan het einde van 2011 beëindigd. Het resultaat van die maatregel in de economie wordt als te gering – mede gezien de kosten - beschouwd. Dit ondanks het feit dat vooral in de detailhandel in aanzienlijke mate van de regeling gebruik werd gemaakt. Een intensieve lobby door Detailhandel Nederland heeft de politiek echter niet kunnen bewegen geld vrij te maken om te regeling alsnog te verlengen.

Dieptepunt relatie vakbonden

De relatie met de vakbonden lijkt in 2011 een dieptepunt te hebben bereikt. Ongetwijfeld speelt het niet tot stand komen van een aantal cao-trajecten daarin een belangrijke rol. Voor de werkgevers in vele branches is echter vooral het - in hun ogen - blind zijn van vakbonden voor de economische ontwikkelingen in (vooral) de non-foodbranches daarvoor de belangrijkste verklaring. De vakbonden vonden in de ontwikkelingen aanleiding een manifest uit te brengen om daarmee hun doelstellingen in de detailhandel nog eens onder de aandacht te brengen. Vooralsnog lijkt het resultaat van die opstelling van de vakbonden dat er sprake is van nog meer onrealistische voorstellen, zoals het volledig afschaffen van jeugdlonen en het positioneren van de onderste loonschalen op ten minste 130% van het huidige wettelijke minimumloon.

Cao-onderhandelingen in 2011 moeizaam.

Fors minder overvalgeweld in winkels

Met gezamenlijke acties van de autoriteiten en de detailhandel die in 2010 zijn gestart, werden in 2011 successen geboekt. De inzet was om de resultaten een blijvend karakter te geven. Daarvoor zijn harde doelstellingen geformuleerd: meer preventie, fors minder overvallen, meer aanhoudingen en veroordelingen en minder recidive. De detailhandel heeft zijn preventiedoel reeds in 2011 behaald. Ook ging het aantal winkelovervallen richting het niveau van 2006. Toen zijn circa 635 winkelovervallen gepleegd. De teller stond per 31 december 2011 op circa 712; een daling van 18% ten opzichte van 2010. De pakkans stijgt ondertussen behoorlijk, zij het nog niet voldoende. Het is nog te vroeg om over het aantal veroordelingen en de recidive iets te rapporteren.

Er zijn harde doelstellingen geformuleerd: meer preventie, fors minder overvallen, meer aanhoudingen en veroordelingen en minder recidive.
Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch in 2011.

Detailhandel Nederland neemt deel aan de Taskforce Overvallen om de aanpak te sturen. De taskforce heeft een vernieuwende overvallenaanpak vormgegeven. De aanpak is gepresenteerd in het zogenoemde Ketenaanpak Overvalcriminaliteit en is volledig overgenomen door minister Opstelten. De Tweede Kamer volgt de uitvoering van het plan, wat de druk op de ketel houdt. Zo heeft Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch medio 2011 de minister hierover bevraagd.

Week van de Veiligheid

De effectiviteit van preventieve maatregelen is uiteindelijk afhankelijk van hoe ze dagelijks door winkeliers en winkelmedewerkers worden toegepast op de winkelvloer. Door bijvoorbeeld de drukte in de winkel kan het gebeuren dat de preventieve maatregelen minder aandacht krijgen dan zou moeten. Detailhandel Nederland heeft daarom samen met de brancheverenigingen en het HBD de Week van de Veiligheid georganiseerd. Ter voorbereiding van de week is een informatiebijeenkomst voor de leden georganiseerd in Oegstgeest. Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst werden leden geïnformeerd over ontwikkelingen in de aanpak van winkelcriminaliteit.

Voorzitter van de stuurgroep Winkelcriminaliteit, Gerard van Breen, aan het woord tijdens de bijeenkomst.

Opleiding in preventie van winkelcriminaliteit

De detailhandel investeert steeds meer in veiligheid, waaronder opleidingen en trainingen. De winkeliers nemen hun verantwoordelijkheid. Detailhandel Nederland is samen met de branches en het HBD gestart met een project dat ertoe moet leiden dat in het MBO-detailhandel nog meer en beter aandacht is voor veiligheid. Op het MBO genieten 32.000 studenten detailhandelsonderwijs. De aankomende medewerkers zijn voordat zij aan een mooie loopbaan in de winkel beginnen al vertrouwd met preventie. De detailhandel investeert in de toekomst.

De aankomende medewerkers zijn voordat zij aan een mooie loopbaan in de winkel beginnen al vertrouwd met preventie

Evaluatie subsidieregeling veiligheid zelfstandige winkeliers

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft de subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) geëvalueerd. Het ging om een uitbesteed onderzoek met een begeleidingscommissie en een onafhankelijk voorzitter. De commissie heeft het onderzoek begeleid, inbreng geleverd voor de conceptrapporten en het eindrapport vastgesteld. De evaluatie van de VKB-regeling is in december aangeboden aan de Tweede Kamer. Detailhandel Nederland heeft deelgenomen aan genoemde begeleidingscommissie en op advies van Detailhandel Nederland beveelt de evaluatie aan om het subsidiebedrag per aanvraag te verhogen. De subsidieregeling is na een felle lobby van Detailhandel Nederland gestart in 2009. De zelfstandige winkeliers hebben € 9 miljoen ontvangen aan VKB- subsidie.

Op advies van Detailhandel Nederland beveelt de evaluatie aan om het subsidiebedrag per aanvraag te verhogen.

Beveiligingsbeelden mogen nu vier weken worden bewaard

Winkeliers mogen van staatssecretaris Teeven (Veiligheid) voortaan de beelden die zij voor hun eigen veiligheid opnemen standaard vier weken bewaren zonder voorafgaande melding aan het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Dit is het resultaat van een jarenlange lobby van Detailhandel Nederland. De wijziging bespaart de winkelier veel administratie.

Wanneer een incident is vastgelegd mogen de beelden overigens wel al langer bewaard blijven

Op dit moment is er nog een meldplicht bij het CBP wanneer beveiligingsbeelden langer dan 24 uur bewaard worden. Wanneer een incident is vastgelegd mogen de beelden overigens wel al langer bewaard blijven. De Raad van State moet zich hierover uitspreken.

Het prijskaartje aan winkelcriminaliteit

Winkelcriminaliteit is een gigantische kostenpost van in totaal € 1 miljard. Beleidsmakers onderschatten al snel de ernst van de situatie rondom winkelcriminaliteit. Detailhandel Nederland publiceert daarom jaarlijks de cijfers winkelcriminaliteit. Deze cijfers geven inzicht in de totale omvang van de winkelcriminaliteit in de detailhandel. Het onderzoek agendeert knelpunten bij beleidsmakers. Detailhandel Nederland maakt daarbij gebruik van politiegegevens.

Beleidsmakers onderschatten al snel de ernst van de situatie rondom winkelcriminaliteit

In 2011 is gekozen voor een nieuwe opzet. Alle gegevens zijn op alfabetische volgorde gerangschikt en als het ABC Winkelcriminaliteit gepresenteerd. Het ABC geeft inzicht in verschillende vormen criminaliteit waarmee winkeliers worden geconfronteerd, benoemt typen daders en werkwijzen en beschrijft de aanpak van winkelcriminaliteit. Daarnaast geeft het jaarlijkse schadebedragen en overige kosten als gevolg van criminaliteit.

Winkelbezoek Ahmed Marcouch

Aan de vooravond van de opening van het politieke seizoen heeft het Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch (PvdA) samen met Detailhandel Nederland De Rode Winkel in Utrecht bezocht. Het winkelbezoek stond geheel in het teken van de aanpak van winkelcriminaliteit. Margriet Broekman, eigenaar van de Rode Winkel en daarmee gastvrouw, en voorzitter Gerard van Breen lichtten de ernst van de situatie rondom winkelcriminaliteit toe. De detailhandel investeert zelf fors in preventie, heeft een Waarschuwingsregister Fraude Aanpak Detailhandel, maar moet ook kunnen rekenen op politie en justitie. Punten die in het bijzonder onder de aandacht gebracht zijn van Marcouch waren de rondtrekkende bendes, problemen met de aangifteprocedures, het overvalgeweld en de agressie jegens de winkeliers en medewerkers. Het is van belang dat de detailhandel een aanspreekpunt heeft bij alle politieke partijen, zeker een partij met de omvang en bestuurlijke invloed als de PvdA.

Het is van belang dat de detailhandel een aanspreekpunt heeft bij alle politieke partijen
Voorzitter van de stuurgroep Winkelcriminaliteit Gerard van Breen, Sander van Golberdinge, Ahmed Marcouch (PvdA) en Margriet Broekman.

Aanval op winkelverbod afgeslagen

In 2011 is aangegeven dat een winkelverbod in de Nederlandse taal moet volstaan. Dat is de conclusie van een debat in de Tweede Kamer met staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid). Detailhandel Nederland verwacht dat discussies over een vermeende ‘vertaalplicht’ van het winkelverbod hiermee tot het verleden behoren. Winkeliers leggen steeds vaker een winkelverbod op. Een nieuw fenomeen is echter dat criminelen zich aan het winkelverbod willen onttrekken door te stellen geen Nederlands te spreken en dus niet te weten eraan gehouden te zijn. Die gewiekstheid zette zelfs officiële instanties op het verkeerde been; herhaaldelijk kregen winkeliers van politie en justitie te horen dat zij het winkelverbod zouden moeten vertalen in de moedertaal van de crimineel.

Een winkelverbod in de Nederlandse taal volstaat.

Overleg met minister Opstelten

In 2011 heeft Detailhandel Nederland meerder malen overleg gevoerd met minister Opstelten van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Er is besproken wat overheid en detailhandel extra zouden kunnen doen om winkelstraten veiliger te maken. De detailhandel werkt, waar mogelijk, reeds succesvol samen met de autoriteiten. Deze samenwerking is vastgelegd in het Convenant Aanpak Winkelcriminaliteit. Dat neemt niet weg dat er nog veel meer successen te behalen zijn. De conclusies van het gesprek met minister Opstelten zijn:

  • de veiligheid van de winkels is een graadmeter voor de veiligheid van de gehele samenleving. Winkelcentra zijn immers het kloppend hart van de wijk;
  • winkeliers en de medewerkers worden geconfronteerd met professionele winkeldiefstallen, agressie, overvallen en meer. Er is een handhavingstekort waardoor de winkeliers en de medewerkers in de kou staan;
  • op dit moment loopt een aantal proeftuinen van overheid en detailhandel die beogen de aanpak van winkelcriminaliteit te verbeteren. Het gaat onder meer over rondtrekkende bendes en overlastdonatie. De evaluatie wordt versneld afgerond in maart van dit jaar;
  • dit jaar zijn overvallen voor de opsporingsdiensten topprioriteit. Ook wanneer een dadergroep bovenregionaal opereert. In 2012 zal de aandacht van de bovenregionale recherche meer verschuiven richting andere vormen van winkelcriminaliteit, met name de rondtrekkende bendes;
  • in het tweede kwartaal van 2011 kan digitaal aangifte gedaan worden van winkeldiefstal met bekende dader. Het verbeteren van de aangifteprocedures is onderdeel van het gedoogakkoord;
  • het bestuurlijk overleg met de minister wordt voortgezet. De minister wil dan weten of de aanpak van winkelcriminaliteit verbetert.

De veiligheid van de winkels is een graadmeter voor de veiligheid van de gehele samenleving.
voorzitter Jan Meerman samen met minister Ivo Opstelten.

Verder heeft Detailhandel Nederland overleg gevoerd met minister Opstelten naar aanleiding van knelpunten die winkeliers hebben aangedragen na de actie ‘klachtrecht winkelcriminaliteit’. Detailhandel Nederland heeft een lijst verstrekt van praktijkvoorbeelden om aan te geven wat de problemen zijn en zullen hierover verder in gesprek gaan met politie en justitie.

Uit reacties van de winkeliers komt naar voren dat onder meer het doen van politieonderzoek - wanneer geen sprake is van heterdaad - te wensen overlaat als gevolg van prioritering van recherchezaken. Het is zorgelijk dat bijvoorbeeld een forse zaak van interne fraude met een zo goed als bekende dader niet wordt opgepakt door politie. Ook het tijdig opnemen van bewijsmateriaal zoals camerabeelden of het doen van sporenonderzoek is voor de winkeliers een punt van aandacht. Dit naast de nog altijd bestaande problemen met het doen van aangifte. Het komt nog steeds voor dat winkeliers hierover discussies moeten voeren met politiemedewerkers.

Over Detailhandel Nederland

Detailhandel Nederland behartigt de collectieve sociale en economische belangen van de winkeliers. Het doel is om het perfecte klimaat te creëren waarbinnen winkeliers optimaal kunnen ondernemen. Door de samenwerking in Detailhandel Nederland kunnen het midden- en kleinbedrijf (MKB) en grootwinkelbedrijf (GWB) gezamenlijk met één standpunt naar buiten treden. Dit versterkt de belangenbehartiging van de detailhandel bij de Nederlandse en Europese overheid. Een aantal projecten van Detailhandel Nederland wordt ondersteund door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD).

Speerpunten van Detailhandel Nederland
Detailhandel Nederland heeft als belangrijkste speerpunten Vestigingsvraagstukken, Betalingsverkeer, Europa, Sociale Zaken en Winkelcriminaliteit. Daarbij neemt Detailhandel Nederland standpunten in met betrekking tot actuele zaken. Kwesties waar Detailhandel Nederland zich intensief mee bezighoudt zijn de verlaging van de kosten van het betalingsverkeer, de bereikbaarheid en bevoorrading van de winkels, de bestrijding van winkelovervallen en winkeldiefstallen. Ook wordt het werkprogramma van de Europese Unie (EU) nauwlettend gevolgd om zo vroeg mogelijk te anticiperen op de gevolgen hiervan voor de Nederlandse winkelier. Met de uitbreiding van de EU wordt de invloed van Brussel steeds groter. Voor de behartiging van de algemene werkgeversbelangen is Detailhandel Nederland met behoud van eigen identiteit en zelfstandigheid betrokken via MKB-Nederland en VNO-NCW.

De Nederlandse detailhandel
In de Nederlandse detailhandel werken bijna 760.000 mensen in 110.000 winkels. Hiermee is de detailhandel de grootste werkgever in Nederland. De omzet van de detailhandel bedroeg in 2010 circa € 81 miljard. In de hele Europese Unie werken ongeveer 31 miljoen mensen in de detailhandel in 6,2 miljoen bedrijven met een totale omzet van ongeveer € 2.273 miljard.

Medewerkers van Detailhandel Nederland
Sander van Golberdinge, adjunct-directeur / secretaris Winkelcriminaliteit
Ingrid Goud, secretaresse
Stephanie Hazebroek, secretaresse
Yvonne Fernhout, PR en communicatie
Henk Kok, directeur
Hendrik-Jan van Oostrum, hoofd bureau Brussel
Marina Roos-Jansen, communicatie
Saskia Schaper, secretaris Betalingsverkeer
Pieter Verhoog, secretaris Sociale Zaken
Jelger Zee, secretaris Vestigingszaken

Bestuur Detailhandel Nederland

Het bestuur van Detailhandel Nederland bestaat uit de volgende leden:
J.J. Meerman, voorzitter - CBW-MITEX
P.E. Hamming, vice-voorzitter - Raad Nederlandse Detailhandel
F.K. De Moor, penningmeester- Macintosh Retail Group
G. van Breen - A.S. Watson
J.P.M. Burgering - NSO Brancheorganisatie Tabaksdetailhandel
J.G. Bruijniks - Euretco
M.A. Estourgie - UNETO-VNI
P.E.H. Hoogstraaten - Vakcentrum
S. van der Laan - Albert Heijn
J. Parson - Kappé International

Stuurgroepen van
Detailhandel Nederland

Leden van de stuurgroep Betalingsverkeer
J. Parson - Kappé International, voorzitter
J.G Boerkamp - CBW-MITEX
J.P.M. Burgering - NSO brancheorganisatie Tabaksdetailhandel
mw. W.T. van Dijk - KLM Royal Dutch Airlines
C. Engelhard - BCC
R.Gaehwiler - H&M
R. Hagmanns - Aldi
G. F. Haynes - Media Markt-Saturn Holding Nederland
mw. P.E.H. Hoogstraaten - Vakcentrum
A.H.M. van der Horst - Blokker Holding
A. Kaaks - Maxeda
H. Kok - Raad Nederlandse Detailhandel
R. Mol - C&A Nederland
P. Pinster - Free Record Shop Holding
R. Pothof - Macintosh Retail Group
W. Scholten - Etam Groep
mw. R. de Vree - Hoofdbedrijfschap Detailhandel
Ch. van der Zwam - Albert Heijn

Leden stuurgroep Europa
P.E.H. Hoogstraaten - Vakcentrum, voorzitter
B. van Arenthals - MKB-Nederland
M. Capiau – Ahold
M. Estourgie - UNETO-VNI
F. den Hartog – MKB-Nederland
E. de Kruif - CBW-Mitex
A. Ploeg – Dibevo
E.J. Schipper - Intergamma
U. Schröder - MKB-Nederland

Leden stuurgroep Sociale Zaken
L.J.A.P.M. de Baets- VGL, voorzitter
R. Bernsen - Uneto-VNI
H.B.M. van Dorst - Gebra
mw. P.E.H. Hoogstraaten - Vakcentrum
H.W. Kits - VGSB
M.C. Maasse - VBW
H.M.D. Moedikdo Moeliono - VWDHZ
M. Slegtenhorst - VGT
M. Streuer - CBW-MITEX
J.C. Uylenberg - VDF
R. Wissink - VDN

Leden stuurgroep Vestigingszaken
J. Bleijie - MKB-Nederland/NWR
I. Bruggeman - RND
J.G. Bruijniks - Euretco, voorzitter
H.J.W.C. Hanselaar - Etam Retail Service
Th. Heemskerk - Vroom & Dreesmann
H. Hulshof - KNS
J.C. Koolaard - NBOV
S. van der Linden - CBW-MITEX
P.I.A.M. Manning - Hoofdbedrijfschap Detailhandel
K.A. Ravesloot - MKB-NL
J.L. Reinalda - Media Markt Saturn Holding Nederland B.V.
F.H.J. Sebille - Van Haren Schoenen
J. Tijchon - Hornbach Bouwmarkt B.V.
T.P.M. Urselmann - Vakcentrum
J.M. Vos - Blokker B.V.
A. de Vries - Ahold Europe , Real Estate & Construction
M. van Zutven - NSO

Leden van de stuurgroep Winkelcriminaliteit
J. Bleijie - MKB-Nederland / NWR
P. Brandenburg - CBW-MITEX
G. van Breen - A.S. Watson, voorzitter
E.J.M. Broekman - De Rode Winkel - Thom Broekman
I. Bruggeman - RND
M.A. Estourgie - UNETO-VNI
J. Evraets - KPN Telecom Retail
J. Hartman - Koninklijke Slijters Unie
E.W.J. IJzerman - BCC elektro-speciaalzaken
G. Koudijs - NSO
mw. E. de Kruif - CBW-MITEX
L.C.M. Maas - V&D Warenhuizen
H. Mathot - Jumbo Supermarkten
Th. Urselmann - Vakcentrum
W. Vlaskamp - A.S. Watson Health & Beauty Continental Europe
J. Wielinga - Federatie Goud en Zilver
M.J. van Zon - Intergamma
Chr. van Zwam - Albert Heijn

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Het Jaarverslag '11 van Detailhandel Nederland bevat informatie die met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden. Desondanks kan Detailhandel Nederland geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. Detailhandel Nederland aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze site.

Overname

Overname van informatie van deze site is alleen toegestaan met correcte bronvermelding van Detailhandel Nederland.

Colofon

Samenstelling en redactie: Detailhandel Nederland
Eindredactie: Yvonne Fernhout en Marina Roos-Jansen
Foto's: Alice de Groot ©
Vormgeving en realisatie: Just